Header 1 Header 2 Header 3 Header 4 Header 5 Header 6
Logo


Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van VIP Lansingerland

Terugblik op de Informatiebijeenkomst WBTR

29-04-2021

Op 20 april organiseerden we een bijeenkomst over de WBTR. Hier kwamen een aantal handige tips en wetenswaardigheden voorbij. Die delen we graag.

De WBTR hamert vooral op goed bestuur en goed toezicht, ook bij stichtingen en verenigingen.
Als je goed bestuurt resp. goed toezicht houdt, dan zal er niet gauw iets aan de hand kunnen zijn, zo was de strekking van het verhaal deze avond.

Hieronder nog een paar voorbeelden van onbehoorlijk bestuur enz. die op het internet zijn gevonden:

Voorbeelden van bestuurdersaansprakelijkheidsrisico’s bij Vereniging & Stichting

1. Het clubhuis van een sportvereniging is in de loop der jaren stevig in verval geraakt. De voorzitter heeft een lokale aannemer opdracht gegeven voor een ingrijpende verbouwing. De aannemer maakt flinke kosten en laat andere opdrachten schieten. Er is echter onvoldoende geld in kas, waardoor de sportvereniging het contract niet kan nakomen. De aannemer lijdt hierdoor aanzienlijke schade. De aannemer gaat de voorzitter en de andere bestuursleden in hun privé vermogen aanspreken.

2. Het bestuur van een sportvereniging koopt een stuk grond voor de bouw van een nieuw clubhuis. Men vergeet echter bij de koop een ‘schoon grond verklaring’ te verzoeken. Achteraf blijkt de aangekochte grond vervuild en blijft de vereniging met een grote schade zitten. De vereniging claimt de schade bij haar bestuurders.

3. Een stichting van een jazzfestival in een grote stad wordt geconfronteerd met sterk tegenvallende aantallen bezoekers. Hierdoor is sprake van een zeer zwaar tekort in de begroting en gaat de stichting failliet. De achterblijvende crediteuren stellen de bestuursleden van de stichting aansprakelijk.

4. In de verwachting een subsidie voor huisvesting te ontvangen, koopt het stichtingsbestuur van een scholengemeenschap alvast een nieuw pand. Een aannemer wordt in de arm genomen om dit te verbouwen. Na enige tijd blijkt dat de stichting niet voor de subsidieregeling in aanmerking komt. De aannemer kan niet worden betaald. De aannemer laat het hier niet bij zitten en schakelt een advocaat in. Deze spreekt namens hem de bestuurders persoonlijk aan voor de geleden schade.

5. De vrijwilligers van een sportvereniging ontvangen jarenlang een kleine vergoeding. De fiscus komt hierachter en stelt dat de vergoeding gezien moet worden als inkomen waarover inkomstenbelasting en sociale premies verschuldigd zijn. Hoewel het om kleine vergoedingen gaat, is – door de grote groep vrijwilligers en groot aantal jaren - de naheffing bijzonder fors. De vereniging kan dit niet betalen en gaat failliet. De curator probeert het boedeltekort te verhalen op de privévermogens van de bestuursleden.

6. Het bestuur van een vereniging komt maar niet met een financieel jaaroverzicht. Een lid van de Raad van Toezicht komt er toevallig achter dat de stichting enorme schulden heeft. De Algemene Ledenvergadering stelt de bestuurders aansprakelijk en doet ditzelfde ook bij de toezichthouders vanwege het onvoldoende uitoefenen van toezicht.

7. Een hockeyvereniging laat kunstgrasvelden aanleggen en betaalt een gespecialiseerd bedrijf een flinke geldsom aan. Vervolgens gaat dat bedrijf failliet en kan de vereniging fluiten naar haar geld. De hockeyvereniging stelt de verantwoordelijke bestuursleden aansprakelijk, omdat zij onvoldoende hebben onderzocht of het bedrijf kredietwaardig was.

 

Welke situaties kunnen leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder

Hieronder worden situaties genoemd die kunnen leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders. Deze lijst is gebaseerd op aanspraken die in de praktijk regelmatig hebben plaatsgevonden. Dit is echter geen limitatieve opsomming. Het is afhankelijk van de specifieke, individuele situatie of een claim door de rechter wordt toegewezen c.q. of er dekking is op de verzekering.

• Ten aanzien van de boekhouding: Nalaten een boekhouding bij te houden, Niet of te laat opmaken van de jaarrekening en nalaten te zorgen voor de eventuele publicatie, In het jaarverslag een misleidende voorstelling geven van de positie van de vereniging/stichting.
• Het zonder behoorlijke voorbereiding nemen van beslissingen met verregaande financiële consequenties, zonder aandacht te besteden aan het behoorlijk op schrift stellen van gemaakte afspraken.
• Het aangaan van voor de rechtspersoon nadelige verplichtingen terwijl een faillissement op korte termijn niet ondenkbaar is.
• Het verwaarlozen van de kredietbewaking.
• In situaties van dreigende betalingsonmacht crediteuren van de rechtspersoon selectief betalen.
• Het negeren van tegenstrijdige belangen van een bestuurder – zakelijk of privé.
• Het niet of niet op tijd informeren van toezichthouders over ontwikkelingen die voor hen van belang zijn.
• Handelen in strijd met het doel van de rechtspersoon zoals genoemd in de statuten.
• Onvoldoende deskundigheid of besluiteloosheid van bestuurders. Zoals het niet aanvragen van het faillissement van de rechtspersoon, terwijl duidelijk is of behoort te zijn dat de rechtspersoon de verplichtingen niet meer kan nakomen.
• Het verstrekken van financieringen aan derden, bestuurders of aandeelhouders zonder daarvoor zekerheid te vragen.
• Het aangaan van verplichtingen waarvan bekend is of bekend moet zijn dat de rechtspersoon ze niet kan nakomen.
• Zwart’ontvangen en ‘zwart’ betalen van bedragen (incl. lonen).
• Ongerechtvaardigde persoonlijke verrijking.
• Het niet voldoen aan de in een subsidie gestelde eisen, waardoor een ontvangen subsidie wordt teruggevorderd.
• Geen reservering maken voor een (voorzienbare) naheffing van vennootschapsbelasting.

 

 Handige stappenplannen / websites

 Een stappenplan is te vinden op: https://www.nov.nl/themas/wettenenregels/dossiers/bestuur+en+toezicht/checklist+wbtr/default.aspx

 

Het VIP is lid van de vereniging nov (nov.nl). Zij hebben een samenwerking met wbtr.nl. Onze achterban in Lansingerland kan de kortingscode van het NOV op deze website gebruiken.